Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL (MSIS4013.J12.CTTT.2) ngày 06/11/2018

CBGD : Nguyễn Thị Kim Phụng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL (MSIS4013)
Lớp : MSIS4013.J12.CTTT.2
Phòng : B3.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 06/11/2018