Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế luận lý số (CE118.J12.MTCL.1) ngày 06/11/2018

CBGD : Trần Đại Dương
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Thiết kế luận lý số (CE118)
Lớp : CE118.J12.MTCL.1
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 06/11/2018