Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Các thiết bị và mạch điện tử (CE104.J12.MTCL) ngày 07/11/2018

CBGD : Trịnh Lê Huy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Các thiết bị và mạch điện tử (CE104)
Lớp : CE104.J12.MTCL
Phòng : E112
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 07/11/2018