Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Quản trị mạng và hệ thống (NT132.J11.ANTN) ngày 07/11/2018

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản trị mạng và hệ thống (NT132)
Lớp : NT132.J11.ANTN
Phòng : E116
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 07/11/2018