Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạng máy tính (IT005.J13.PMCL) ngày 08/11/2018

CBGD : Trần Thị Dung
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.J13.PMCL
Phòng : C201
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 08/11/2018