Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J12.PMCL.2) ngày 12/01/2019

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J12.PMCL.2
Phòng : A205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 12/01/2019