Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J13.MTCL) ngày 14/01/2019

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J13.MTCL
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 14/01/2019