Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch giảng dạy ngành Mạng máy tính và An toàn Thông tin BCU

Phân phối các môn học theo từng học kỳ

Học kỳ

Tên môn học

Ghi chú

1

Lập trình

 

Mạng máy tính

 

Thực hành nghề nghiệp

 

Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu

 

2

Bảo mật

 

Quản lý dự án máy tính thành công

 

Thiết kế và phát triển website

 

Kiến trúc máy tính

 

3

Dự án nghiên cứu

 

Công nghệ kinh doanh thông minh

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

4

Internet of Things

 

An toàn mạng máy tính

 

Pháp chứng kỹ thuật số

 

Quản lý an toàn thông tin

 

5

Thực tập

 

6

Hoạt động an ninh mạng

 

Công nghệ mạng nâng cao

 

7

Thiết kế và quản lý mạng

 

Dự án cá nhân