Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch giảng dạy ngành Khoa học Máy tính BCU

Phân phối các môn học theo từng học kỳ

Giai đoạn

Học kỳ

Tên môn học

Ghi chú

1

1

Lập trình

 

Mạng máy tính

 

Thực hành nghề nghiệp

 

Toán cho Tin học

 

2

An toàn máy tính

 

Quản lý dự án máy tính thành công

 

Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu

 

Kiến trúc máy tính

 

3

Dự án nghiên cứu

 

Lập trình nâng cao

 

Toán rời rạc

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

4

Công nghệ kinh doanh thông minh

 

Máy học

 

Điện toán đám mây

 

 

5

Thực tập

 

2

6

Lập trình hàm

 

Trí tuệ nhân tạo và máy học

 

Công nghệ di động và web I

 

Kỹ thuật khả dụng

 

7

Bảo đảm và an ninh thông tin

 

Công nghệ di động và web II

 

Dự án cá nhân