Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Quản trị doanh nghiệp (IE202.M21.CNCL) ngày 24/05/2022

CBGD : Hồ Thị Thanh Thảo
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Quản trị doanh nghiệp (IE202)
Lớp : IE202.M21.CNCL
Phòng : C313
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 24/05/2022