Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc rời rạc (MA004.M21.ANTN) ngày 23/05/2022

CBGD : Dương Ngọc Hảo
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.M21.ANTN
Phòng : A325
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 23/05/2022