Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Truy xuất thông tin (CS419.M21.KHCL) ngày 04/06/2022

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Truy xuất thông tin (CS419)
Lớp : CS419.M21.KHCL
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 04/06/2022