Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Thị giác máy tính nâng cao (CS331.M21.KHCL.1) ngày 14/06/2022

CBGD : Nguyễn Vinh Tiệp
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Thị giác máy tính nâng cao (CS331)
Lớp : CS331.M21.KHCL.1
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022