Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tiếng Nhật 3 (JAN03.M24.CNCL) ngày 14/06/2022

CBGD : Nguyễn Quốc Khánh
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tiếng Nhật 3 (JAN03)
Lớp : JAN03.M24.CNCL
Phòng : E116
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022