Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhận dạng (CS338.M22.KHCL) ngày 18/06/2022

CBGD : Lê Minh Hưng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhận dạng (CS338)
Lớp : CS338.M22.KHCL
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 18/06/2022