Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình trực quan (IT008.L13.PMCL.1) ngày 09/01/2021

CBGD : Trần Khánh Nguyên
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình trực quan (IT008)
Lớp : IT008.L13.PMCL.1
Phòng : C202
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 09/01/2021