Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu (CSBU007.L12.KHBC) ngày 13/01/2021

CBGD : Đỗ Phúc
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu (CSBU007)
Lớp : CSBU007.L12.KHBC
Phòng : E116
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 13/01/2021