Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tiếng Anh I (ENGL1113.L11.CTTT) ngày 23/01/2021

CBGD : Nguyễn Trang Nhung
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Tiếng Anh I (ENGL1113)
Lớp : ENGL1113.L11.CTTT
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 23/01/2021