Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp MA004.G21.ANTN ngày 22/04/2016

 

CBGD : Cao Thanh Tình
Khoa/ Bộ môn : BMTL

Môn học : MA004
Lớp : MA004.G21.ANTN
Phòng : C101

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 Ngày : 22/04/2016