Skip to content Skip to navigation

Các môn tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh bị hủy lớp

Sau đợt hiệu chỉnh đăng ký học phần lần 3 (đợt hiệu chỉnh từ 02/03/2021 - 04/03/2021), văn phòng có kiểm tra điều kiện để được học ở các lớp tự nhiên giảng dạy bằng tiếng Anh (sinh viên phải đạt anh văn 2). 

Kết quả kiểm tra dẫn đến một số lớp sẽ bị hủy do sĩ số sinh viên dưới chuẩn (file đính kèm).

Trường hợp sinh viên có nguyện vọng mở lớp thì phải chấp nhận đóng học phí dưới chuẩn và có đơn xác nhận đồng ý của tất cả sinh viên trong lớp đó.

Trân trọng.