Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL (MSIS4013.H21.CTTT.1) ngày 24/02/2017

CBGD : Lê Ngô Thục Vi Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL (MSIS4013) Lớp : MSIS4013.H21.CTTT.1 Phòng : C110 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 3 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 6 , ngày 24/02/2017

Thông báo nghỉ lớp Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D (SE320.H21.PMCL) ngày 24/02/2017

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D (SE320) Lớp : SE320.H21.PMCL Phòng : E112 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 6 , ngày 24/02/2017

Trang