Skip to content Skip to navigation

CTTT-Kế hoạch thi kết thúc môn CS3613.E31.CTTT Thứ 2 ngày 9/6/2014

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

Môn: CS3613.E31.CTTT (Theoretical foundations of computing)
Ngày thi: 9/6/2014
Ca thi: 3
Phòng thi: C101

Thân báo

Thầy Trà_Phòng ĐTĐH