Skip to content Skip to navigation

Đăng ký học lại 6 bài lý luận chính trị và sinh hoạt công dân đầu khoá

Sinh viên các Chương trình Tài năng, Chương trình tiên tiến và Chất lượng cao các khoá trước chưa tham dự khoá học sinh hoạt công dân đầu khoá và 6 bài lý luận chính trị, muốn đăng ký học lại thì liên hệ với Văn phòng Đoàn thanh niên trước ngày 15/8/2014 để học cũng khoá 2014 (khoá 9).

Ngày bắt đầu học là ngày 18/8/2014.

Thân báo.

Cô Hồng Ân

Chuyên viên phòng ĐTĐH