Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp SC203.E31.CTTT thay đổi phòng học

Phòng Đào tạo Đại học - Chương trình tiên tiến thông báo lớp SC203.E31.CTTT thay đổi phòng học từ C108 sang A106 kể từ ngày 15/8/2014.

CV. Nguyễn Lai Hồng Ân