Skip to content Skip to navigation

Thông tin lớp học STAT4033.F11.CTTT.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo về lớp học thực hành môn Xác suất thống kê, mã lớp STAT4033.F11.CTTT.1.

Môn học: Xác suất thống kê

Mã lớp: STAT4033.F11.CTTT.1

Giảng viên: Nguyễn Văn Thìn

Số tín chỉ: 1 (30 tiết)

Thứ: 5

Tiết học: 123

Phòng học: C201.

Ngày bắt đầu: 02/10/2014

Ngày kết thúc: 18/12/2014.

Danh sach lớp