Skip to content Skip to navigation

Chương trình Chất lượng cao

Kế hoạch giảng dạy - Chất lượng cao ngành Thương mại Điện tử

GIAI ĐOẠN I: 54 TC Mã môn Tên môn TC LT TH % TH/TC Học kỳ 1 IT001 Nhập môn lập trình 4 3 1 25% MA006 Giải tích 4 4 0 0% MA003 Đại số tuyến tính 3 3 0 0% IT009 Giới thiệu ngành 2 2 0 0% ENG01 Anh văn 1 4 4 0 0% PE001 Giáo dục thể chất 1 ME001 Giáo dục quốc phòng Tổng số tín chỉ HK1 17 16 1 Học kỳ 2 IT002 Lập trình hướng đối tượng 4 3 1 25% IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 3 1 25% EC001 Kinh tế học đại cương 4 4 0 0% SS004 Kỹ năng nghề nghiệp 2 2 0 0% ENG02 Anh văn 2 4 4 0 0% PE002 Giáo...

Ngành Thương mại Điện tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1 Tỷ lệ các khối kiến thức: - Không kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng. Khối kiến thức Tổng số tín chỉ Tỷ lệ (%) Khối kiến thức giáo dục đại cương (41TC) Lý luận chính trị 10 8% Toán - Khoa học tự nhiên 14 10% Ngoại ngữ 20 15% Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng - - Môn học khác 4 3% Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (74TC) Cơ sở nhóm ngành 26 20% Cơ sở ngành 18 13% Chuyên ngành + Tự chọn 30 22% Khối kiến thức tốt nghiệp (...

Tổng quan ngành Thương mại Điện tử

a. Mục tiêu đào tạo: Chương trình đào tạo kỹ sư Hệ thống thông tin chuyên ngành Thương Mại Điện Tử được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu nguồn lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại điện tử, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học hỗ trợ các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại, kinh doanh điện tử, chứng thực và an toàn trong giao dịch điện tử. Chương trình đào tạo cung cấp cho...

Kế hoạch giảng dạy - Chất lượng cao ngành Khoa học Máy tính

GIAI ĐOẠN I: 59 TC Mã MH Tên môn học TC LT TH Học kỳ 1 IT001 Nhập môn Lập trình 4 3 1 MA001 Giải tích 1 3 3 0 MA003 Đại số tuyến tính 3 3 0 IT009 Giới thiệu ngành 2 2 0 PH001 Nhập môn điện tử 3 3 0 EN001 Anh Văn 1 4 4 0 PE001 Giáo dục thể chất 1 ME001 Giáo dục quốc phòng Tổng số tín chỉ HK1 19 18 1 Học kỳ 2 IT002 Lập trình hướng đối tượng 4 3 1 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 3 1 PH002 Nhập môn mạch số 4 3 1 PH003 Vật lý kỹ thuật 4 4 0 MA002 Giải tích 2 3 3 0 EN002 Anh Văn 2 4 4 0 PE002...

Kế hoạch giảng dạy -Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Học kỳ Mã học phần Tên học phần SỐ TC Chi tiết TC LT TH I IT001 Nhập môn lập trình 4 3 1 MA006 Giải tích 4 4 0 MA003 Đại số tuyến tính 3 3 0 PH001 Nhập môn điện tử 3 3 0 IT009 Giới thiệu ngành 2 2 0 EN004 Anh văn 1 4 4 0 PE001 Giáo dục thể chất 1 Tính riêng ME001 Giáo dục quốc phòng Tính riêng Tổng Học Kỳ 1 20 19 1 II IT002 Lập trình hướng đối tượng 4 3 1 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 3 1 PH002 Nhập môn mạch số 4 3 1 MA004 Cấu trúc rời rạc 4 4 0 MA005 Xác suất thống kê 3 3 0 EN005 Anh...

Kế hoạch giảng dạy - Chất lượng cao ngành An toàn Thông tin

Đây là kế hoạch giảng dạy mẫu. Tùy điều kiện thực tế, một số môn có thể được mở hoặc không được mở, cập nhật theo đề nghị của khoa quản lý ngành. Học kỳ Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ Chi tiết tín chỉ LT TH 1 IT001 Nhập môn lập trình 4 3 1 MA006 Giải tích 4 4 0 MA003 Đại số tuyến tính 3 3 0 PH001 Nhập môn Điện tử 3 3 0 IT009 Giới thiệu ngành 2 2 0 EN004 Anh văn 1 4 4 0 ME001 Giáo dục quốc phòng Tính riêng PE001 Giáo dục thể chất 1 Tính riêng Tổng HK1 20 19 1 2 IT002 Lập trình hướng đối tượng...

Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngành Truyền thông và Mạng máy tính

Khối kiến thức Tổng số tín chỉ Ghi chú Kiến thức giáo dục đại cương Các môn chính trị 10 Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên 27 Ngoại ngữ 12 tín chỉ Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng Chứng chỉ riêng Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Cơ sở nhóm ngành 23 Cơ sở ngành 38 Chuyên ngành 9 Tự chọn 12 Đồ án, Tốt nghiệp Đồ án, thực tập 7 Khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp 10 Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa 148 b. Chi tiết các khối kiến thức STT Mã...

Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành An toàn Thông tin

Sinh viên cần tích lũy tối thiểu là 148 tín chỉ Khối kiến thức Tổng số tín chỉ Kiến thức giáo dục đại cương Các môn chính trị 10 Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên 27 Ngoại ngữ 12 Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng Chứng chỉ riêng Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Cơ sở nhóm ngành 23 Cơ sở ngành 39 Chuyên ngành 12 Tự chọn 12 Kiến thức tốt nghiệp Thực tập doanh nghiệp 3 Khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp 10 Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa 148 b...

Trang