Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Quản trị doanh nghiệp (IE202.M22.CNCL) ngày 21/05/2022

CBGD : Hồ Thị Thanh Thảo
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Quản trị doanh nghiệp (IE202)
Lớp : IE202.M22.CNCL
Phòng : C313
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 21/05/2022