Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xác suất thống kê (MA005.M23.MTCL) ngày 14/05/2022

CBGD : Nguyễn Minh Trí
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.M23.MTCL
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 14/05/2022