Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển phần mềm mã nguồn mở (SE301.M22.PMCL) ngày 21/05/2022

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phát triển phần mềm mã nguồn mở (SE301)
Lớp : SE301.M22.PMCL
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 21/05/2022