Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.M21.CNCL) ngày 15/06/2022

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.M21.CNCL
Phòng : C218
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 15/06/2022