Skip to content Skip to navigation

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.M21.KHCL) ngày 06/06/2022

CBGD : Nguyễn Bích Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.M21.KHCL
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 06/06/2022