Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Thị giác máy tính nâng cao (CS331.M21.KHTN.1) ngày 11/06/2022

CBGD : Nguyễn Vinh Tiệp
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Thị giác máy tính nâng cao (CS331)
Lớp : CS331.M21.KHTN.1
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 11/06/2022