Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc rời rạc (MA004.M21.ANTN) ngày 13/06/2022

CBGD : Dương Ngọc Hảo
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.M21.ANTN
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 13/06/2022