Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phương pháp mô hình hóa (SE101.M22.PMCL) ngày 16/06/2022

CBGD : Lê Thanh Trọng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp mô hình hóa (SE101)
Lớp : SE101.M22.PMCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 16/06/2022