Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.M22.KHCL) ngày 13/06/2022

CBGD : Nguyễn Thanh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112)
Lớp : CS112.M22.KHCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 13/06/2022