Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.M22.CLC) ngày 14/06/2022

CBGD : Lê Thanh Trọng
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.M22.CLC
Phòng : C201
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022