Skip to content Skip to navigation

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Lập trình hướng đối tượng (IT002.M23.CNCL) ngày 07/06/2022

CBGD : Thái Thụy Hàn Uyển
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.M23.CNCL
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 07/06/2022