Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ điều hành (IT007.M22.MMCL) ngày 18/06/2022

CBGD : Chung Quang Khánh
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.M22.MMCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 18/06/2022