Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc rời rạc (MA004.M21.MTCL) ngày 13/06/2022

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.M21.MTCL
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 13/06/2022