Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Truyền dữ liệu (NT105.M22.MMCL) ngày 15/06/2022

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Truyền dữ liệu (NT105)
Lớp : NT105.M22.MMCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 15/06/2022