Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ thuật lập trình Python (IE221.M22.CNCL.2) ngày 17/06/2022

CBGD : Trần Phan Quốc Bảo
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Kỹ thuật lập trình Python (IE221)
Lớp : IE221.M22.CNCL.2
Phòng : C302
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 17/06/2022