Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kiến trúc máy tính (CSBU008.M31.KHBC) ngày 29/06/2022

CBGD : Nguyễn Minh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Kiến trúc máy tính (CSBU008)
Lớp : CSBU008.M31.KHBC
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 29/06/2022