Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CSBU012.M31.KHBC.1) ngày 01/08/2022

CBGD : Huỳnh Thiện Ý
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CSBU012)
Lớp : CSBU012.M31.KHBC.1
Phòng : B4.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 01/08/2022