Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạng máy tính (IT005.N11.ANTN) ngày 01/10/2022

CBGD : Lê Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.N11.ANTN
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 01/10/2022