Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng web (MSIS207.N11.CTTT.1) ngày 06/10/2022

CBGD : Trần Vĩnh Khiêm
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phát triển ứng dụng web (MSIS207)
Lớp : MSIS207.N11.CTTT.1
Phòng : B4.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 06/10/2022