Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Máy học (CS114.N11.KHCL.1) ngày 26/10/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học (CS114)
Lớp : CS114.N11.KHCL.1
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 26/10/2022