Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xây dựng HTTT trên các framework (IS220.N12.HTCL) ngày 06/10/2022

CBGD : Vũ Minh Sang
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Xây dựng HTTT trên các framework (IS220)
Lớp : IS220.N12.HTCL
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 06/10/2022