Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Máy học và các công cụ (SE355.N11.PMCL.1) ngày 29/12/2022

CBGD : Nguyễn Hồng Thủy
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Máy học và các công cụ (SE355)
Lớp : SE355.N11.PMCL.1
Phòng : C104
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 29/12/2022