Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221.N12.KHCL.1) ngày 23/12/2022

CBGD : Nguyễn Đức Vũ
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221)
Lớp : CS221.N12.KHCL.1
Phòng : C108
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 23/12/2022