Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thực hành Kiến trúc máy tính (CE119.H22.MTCL) ngày 21/02/2017

CBGD : Trần Văn Quang
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Thực hành Kiến trúc máy tính (CE119)
Lớp : CE119.H22.MTCL
Phòng : C207
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 21/02/2017